Under 1989 förvärvades Scandinavian Trading Company AB (STC) från Volvokoncernen. STC arbetade bland annat med internationell frukt- och grönsakshandel. I början av 1990-talet köptes bolaget Ewerman och i slutet av 1990-talet Allfrukt, som idag utgör grunden i affärsområde STC Greenfood. Under 1992 fördes Interfinans och STC ihop i en gemensam koncern - STC Interfinans. Några år in på 1990-talet påbörjades uppbyggnaden av en verksamhet för skurna grönsaker och frukt. Denna verksamhet bedrivs idag inom affärsområde STC GreenFood med bolag som Salico AB och Salico Oy.

Holger Hjelm avled 2004. Ägandet av STC Interfinans hade vid den här tiden överförts till en privat stiftelse. Efter Holger Hjelms död påbörjades arbetet med en renodling av koncernens verksamheter. Det långsiktiga målet är att stärka positionerna inom frukt och grönsaker, t ex via kompletteringsförvärv, fortsatt organisk utveckling och genom att utnyttja samordningsfördelar inom koncernen. Parallellt ser STC Interfinans spännande tillväxtmöjligheter inom både skogs- och fastighetsverksamheten.

Historik - från mångfald till renodling

Det som idag är STC Interfinans grundades av affärsmannan och entreprenören Holger Hjelm i början av 1950-talet. Verksamheten samlades senare i affärs- och industrikonglomeratet Interfinans, som hade en bred inriktning på internationell handel och agenturverksamhet i olika branscher - t ex stål, oljeprodukter, fastigheter, värdepapper, byggmaterial, livsmedel, maskiner och fordon, verkstadsprodukter samt massa- och pappershandel.

Holger Hjelm var en skicklig affärsman med ett brett internationellt nätverk och med tiden kom bl a oljehandel, byggmaterial samt massa- och pappershandel att stå alltmer i fokus. Under 1985 förvärvade Interfinans företaget Åkers, som utvecklades till en ledande tillverkare av valsar för stålindustrin. Denna position skapades genom en kombination av tilläggsförvärv – både i Europa och USA – och organiskt utveckling av Åkers. Under 2008 avyttrade koncernen sitt huvudägande i Åkers till Altor Equity Partners och kvarstod med en 15%-ig minoritetspost. Under 2012, i samband med en omstrukturering och kapitalisering av Åkerskoncernen förvärvade Altor resterande 15%.  

Under 1980-talet började en fastighetsverksamhet att byggas upp inom koncernen. Fastighetsportföljen har successivt byggts ut och omfattar idag knappt 97 500 kvadratmeter, främst bostäder och kommersiella fastigheter. År 2000 förvärvades Åkers Kronopark som omfattar cirka 6 000 hektar, varav 4 500 hektar produktiv skogsmark. Här bedrivs ett kommersiellt skogsbruk, men kronoparken är också ett populärt rekreationsområde.