Om bolaget

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investmentbolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Koncernen skapar värdetillväxt genom att äga och utveckla fastigheter och skogstillgångar samt genom förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument.

Portföljförvaltningen tar sikte på en jämn och stabil avkastning över tiden. STC Interfinans är en aktiv, långsiktig ägare som stödjer verksamheternas utveckling genom att tillföra kapital och kompetens, initiera nya tillväxtmöjligheter, skapa nätverk och förmedla kontakter, bidra till intern effektivitet samt säkerställa att synergierna i det egna affärsnätverket tillvaratas på ett optimalt sätt.

Fastighets­gruppen

Mälarum Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och kulturbyggnader i Mälardalen. Kärnverksamheten är att förvalta hyresfastigheter för bostadsändamål. Fastighetsgruppen skall expanderas genom förvärv och till en viss del genom egen fastighetsutveckling. Gruppen har dessutom sedan begynnelsen tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska  byggnader i Åkers Styckebruk och kommer så även göra i fortsättningen. Att förena gammalt med nytt är en integrerad del i fastighetsgruppens dagliga arbete.

Skogs­bolaget

Företaget äger och förvaltar skogsfastigheterna Åkers Kronopark (Strängnäs/Gnesta kommun) och Snäckstavik (Botkyrka kommun), vilka totalt omfattar cirka 7 500 hektar, varav ungefär 5 400 hektar är produktiv skogsmark. Här bedrivs ett modernt och kommersiellt skogsbruk med försäljning av både timmer och massaved. Samtidigt är Åkers Kronopark och Snäckstavik populära utflyktsmål, som lockar sportfiskare, vandrare, kanotister, ornitologer, geologer, bär- och svampplockare till områdena. Parallellt med produktionen i det kommersiella skogsbruket – och värdeutvecklingen på skogen – arbetar koncernen därför på att slå vakt om de fina rekreationsmöjligheter som dessa egendomar erbjuder.

Finans­förvalt­ning

Koncernens finansförvaltning innefattar aktier och andra värdepapper. Uppdraget är att med låg risk och god avkastning långsiktigt förvalta bolagets kapital samt hantera koncernens likviditetsöverskott och likviditetsbehov.